Som udgangspunkt vil et skib, hvor driftsstop har stor betydning, anbefales at el- termografere minimum hvert år eller oftere.

El-termografen giver en mundtlig rapportering på stedet umiddelbart efter udført el-termografering og ved afslutning af hver undersøgelse. Fejl, der skønnes snarligt at kunne have alvorlige konsekvenser, (f.eks. personskade, driftsstop, kortslutning, brand) bliver meddelt den ansvarlige på stedet med det samme.

1  

>30°C

Skal repareres omgående

2

5 - 30°C  

Skal repareres inden 14 dage

3

3 - 5°C

Bør holdes under opsyn

 

Efterfølgende afleveres en skriftlig rapport med termogram (billeddokumentation). Den skriftlige rapport indeholder en liste over undersøgte installationer og en liste over fundne fejl. Fejlene beskrives og klassificeres, og tidskrav til udbedring af fejl oplyses. Der kan også laves en rapport, når der ikke findes fejl eller bemærkninger til el-installationer. Rapporten samt opsætning af kontrolmærker med dato er dokumentation for udført el-termografering.

Rapport og dokumentation udføres i henhold til DBI Retningslinje 010-1 El- termografering, Udførelse og leveres pr. mail, USB eller på tryk.